CLB

De school wordt begeleid door :
CLB centrum ‘Marialand’: Marialand 29, 9000 Gent, tel. 09 277 83 40.
directeur : Chris Van den Bossche
contactpersoon : Femke Broos, femke.broos@vclbgent.be

Niet alleen de school, maar ook u kunt het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts verder als u als ouder hiermee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of het wil instemmen met het voorgestelde beleidsplan.

Als ouder bent u verplicht uw medewerking te verlenen bij:
- de CLB- begeleiding van spijbelgedrag
- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten

Als u bezwaren hebt tegen een bepaalde arts van het CLB, kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten voor u.

Het centrum maakt zijn werking bekend als uw kind voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. U krijgt informatie over de rechten en de plichten van uzelf als ouders, de leerlingen, de school en het centrum.
Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.
Het centrum heeft recht op relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De ouders hebben de mogelijkheid tot weigering van individuele CLB-begeleiding. Zij melden dit bij inschrijving schriftelijk aan de directeur van de school.

In het begin van het schooljaar wordt een samenwerkingscontract opgesteld met verschillende activiteiten ter bevordering van de gezondheid van het kind (medische controles, seksuele voorlichting, luizencontroles, deelonderzoeken,…)

Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht. De ouders hebben het recht om een andere arts te kiezen. In dit geval dienen zij binnen de vijftien dagen met een aangetekende brief hun verzet mede te delen aan het CLB op voormeld adres. Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen verbonden aan een door de Vlaamse regering erkend CLB.